คู่มือการใช้งาน

ระบบจัดการผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ใช้สำหรับปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาการจัดการที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ให้ตรงกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (https://accounts.ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อความสะดวกในการจดจำและระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้งานระบบจัดการบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้นั้นจะต้องเป็นบุคลลากรและนิสิตสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ้าไม่ทำการยืนยันข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
1. ลงชื่อเข้าระบบจัดการผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยการคลิกไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนขวามือ แล้วคลิกปุ่ม "KU ALL-Login"
2. ทำการกรอกรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตร์ ที่ช่องรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม "ยืนยันปรับปรุงข้อมูล"
3. ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่าเป็นชุดเดียวกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีหรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่เป็นชุดเดียวกัน ระบบจะแสดงสถานะชื่อบัญชีผู้ใช้ว่า ไม่พร้อมใช้งาน และระบบจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันทันที่เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วินาที
4. เมื่อระบบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้ตรงกันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแสดงสถานะชื่อบัญชีผู้ใช้ว่า พร้อมใช้งาน
1. ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานส่วนบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในคณะวิทยาการจัดการ
2. ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาการจัดการ
3. ใช้สำหรับยืนยันตัวและตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาการจัดการ เช่น โปรแกรม เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น