คู่มือการใช้งาน

ระบบจัดการผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ใช้สำหรับปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาการจัดการที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ให้ตรงกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (https://accounts.ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อความสะดวกในการจดจำและระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้งานระบบจัดการบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้นั้นจะต้องเป็นบุคลลากรและนิสิตสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น ถ้าไม่ทำการยืนยันข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
1. ลงชื่อเข้าระบบจัดการผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยการคลิกไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนขวามือ แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่าเป็นชุดเดียวกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีหรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่เป็นชุดเดียวกัน ระบบจะแสดงสถานะชื่อบัญชีผู้ใช้ว่า ไม่พร้อมใช้งาน และระบบจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันทันที่เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วินาที
3. เมื่อระบบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้ตรงกันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการแสดงสถานะชื่อบัญชีผู้ใช้ว่า พร้อมใช้งาน
1. ใช้สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ (BIC) ของคณะวิทยาการจัดการ
2. ใช้สำหรับล็อคอินสั่งพิมพ์งานของศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ (BIC) รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ