ติดต่อสอบถาม

หน่วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-2828 หมายเลขภายใน 661118
อีเมล์ it@ms.src.ku.ac.th
เว็บไซต์ http://www.ms.src.ku.ac.th